قوانین 9th Jul 2021

شرایط کلی استفاده از سرویس های نگار سرور تمامی افراد حقیقی و حقوقی که اقدام به خرید سرویس های نگار سرور می نمایند موظف به مطالعه قوانین و ضوابط این شرکت می باشند و ملزم به اجرای تمام این قوانین ...